Handicappede

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2020.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Handicappede 2020
Driftsikring af boligbyggeri 376
Ældreboliger -92
Specialpædagogisk bistand til voksne 28
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 7.763
Busdrift 6.627
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 670
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.  110.920
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring  8.384
Botilbud for personer med sociale problemer 41.482
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 4.133
Behandling af stofmisbrugere  34.132
Botilbud til længerevarende ophold 108.005
Botilbudslignende tilbud  138.761
Botilbud til midlertidigt ophold 86.488
Kontaktperson og ledsageordninger 9.218
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling 4.393
Beskyttet beskæftigelse 10.627
Aktivitets og samværstilbud 38.640
Refusion: Botilbud for personer med særlige sociale problemer -20.534
Indtægter fra den centrale refusionsordning -11.725
Total 578.297


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +