Esbjerg kommunes samlede anlægsbudget

Struktur og tekst   Budget 2018-21
i 1.000 kr.   2018 2019 2020 2021
           
00 Øvrige skattefinansierede anlæg U 212.638,8 280.804,8 234.071,6 196.158,8
  I -36.376,7 -37.237,4 -31.210,0 -14.137,2
           
0 Økonomiudvalget U -64.800,0 35.500,0 30.200,0 72.568,5
  I -3.300,0 -10.700,0 -5.800,0 -12.500,0
10 Byudvikling U 200,0 500,0 200,0 300,0
  I -3.300,0 -10.700,0 -5.800,0 -12.500,0
Salg af ejendomme  U 200,0 500,0 200,0 300,0
  I -3.300,0 -10.700,0 -5.800,0 -12.500,0
           
30 Politisk organisation U -65.000,0 35.000,0 30.000,0 72.268,5
Afsættelse af anlægspulje U - - - 72.268,5
Forventet tidsforskydning U -65.000,0 35.000,0 30.000,0 -
           
1 Plan & Miljøudvalget U 8.860,0 14.360,0 12.300,0 4.931,0
  I -2.760,0 -5.050,0 -4.930,0 -1.330,0
10 Byfornyelse U 8.860,0 14.360,0 12.300,0 4.931,0
  I -2.760,0 -5.050,0 -4.930,0 -1.330,0
Byfornyelse U 8.860,0 14.360,0 12.300,0 4.931,0
  I -2.760,0 -4.050,0 -4.930,0 -1.330,0
           
2 Teknik & Byggeudvalget U 158.405,3 132.314,6 87.009,8 81.429,8
  I -18.359,7 -12.380,0 - -
10 Byggeri, vedligehold og energi U 54.219,2 49.069,2 26.759,2 17.579,2
  I - -5.900,0 - -
Energibesparende foranstaltninger U 1.149,2 1.149,2 1.149,2 1.149,2
Opretning ejendomme U 14.000,0 14.000,0 14.000,0 14.000,0
PCB pilotprojekt U 1.500,0 - - -
Separatkloakering U 3.370,0 3.920,0 11.610,0 2.430,0
Krebsestien, ældrecenter U 10.000,0 - - -
UC Ribe - 18 boliger - serviceareal U 3.370,0 - - -
Opførelse af P-hus i Danmarksgade U 9.000,0 30.000,0 - -
  I - -5.900,0 - -
Bohrskolen - Afdeling Vita U 3.000,0 - - -
Fourfeldtskolen - PCB-sanering U 550,0 - - -
Beredskabegrunden, Ny dagsinstitution U 7.900,0 - - -
           
20 Veje og grønne områder U 92.586,1 75.120,4 60.250,6 63.850,6
  I -18.359,7 -6.480,0 - -
Arkæologiske udgravninger U 5.703,9 1.844,8 3.400,0 600,0
Byfornyelse U 14.000,0 - - -
  I -700,0 - - -
Vandplansindsatser U 600,0 - - -
Vandplansindsatser, tilskud I -6.200,0 - - -
Supercykelsti i Esbjerg, indtægt I -2.590,0 - - -
Stiplan for Esbjerg Kommune U 2.667,0 8.467,0 8.467,0 8.467,0
Cykelfremme U 68,6 - - -
  I -740,0 - - -
Supercykelstibro over jernbanen U - 13.575,0 - -
  I -4.000,0 -6.230,0 - -
Stiplan for Esbjerg Kommune 2017 U 5.800,0 - - -
Forplads til banestation Jerne U 3.000,0 3.400,0 - -
Særtransportrute til vindmøller U 2.000 - - -
Busfremkommelighed i Jerne U 1.100,0 - - -
  I -2.800,0 - - -
P-øst, Ribe, etabl. af fast beæøgmomg U 3.000,0 - - -
Lokalrådsønsker, pulje U 500,0 500,0 500,0 500,0
P-plads Hulvejen ved landgang, Renov./opgrad. U 2.500 - - -
Mandø infrastruktur U 2.800,0 - - -
Sikkerhedsfremmende foranstaltnin. og trafikstøjdæmpning U 0,6 5.383,6 5.383,6 5.383,6
Renovering Kongensgade 3. etape U 5.400,0 - - -
Sikkerhedsfremmende foranstaltninger 2017 U 5.383,0 - - -
Gentænkning af kollektiv trafik U 3.700,0 - - -
Fasth. kapitatapperat veje U 10.000,0 15.000,0 25.000,0 30.900,0
Kongensgade, renovering etape 3-6 U 10.000,0 6.900,0 1.500,0 14.00,0
Kongensgade, udskiftning af belægning i sidegader U - 4.000,0 10.000,0 2.000,0
Byrumsinventar Ribe, Opgradering af skilte U - 500,0 500,0 -
Intelligent trafikstyring Esbjerg, pulje U - 2.000,0 2.000,0 2.000,0
Trafikplan for Esbjerg Midtby U 1.000,0 - - -
Elektronisk p-henvisning i Esbjerg og Ribe U 600,0 3.800,0 2.000,0 -
  I - -250,0 - -
Ramme til forprojektering vedr. p-forhold U - - 1.500,0 -
Barnegårdsplads, forplads, arkitektkonkurrence U 1.000,0 1.000,0 - -
Middelaldergader Ribe (Korsbrøde- og Sønderportsgade) U 3.000,0 5.000,0 - -
Domkirkepladsen, renov. af toilet U 1.000,0 - - -
Esbjerg som trafiksikkerhedsby indtægt I -1.329,7 - - -
Gormsgades kirkegård, opførelse af nye mandskabsfaciliteter U 3.750,0 3.750,0 - -
Fovrfeld Ådal, skitseprojekt for udmøntning af helhedsplan U 2.000,0 - - -
Darum Kirkesti (Darum Lokalråd) U 170,0 - - -
Skøjtesøerne Bramming, udtynding buskads, renov. Sti og bænke U 1.182,0 - - -
Varmin Enge, renovering af diger U 661,0 - - -
           
40 Esbjerg Lufthavn U 11.600,0 8.125,0 - -
Banerenovering U - 8.125,0 - -
Etablering af forsinkelsesbassin U 1.600,0 - - -
Etablering af hangar U 10.000,0 - - -
           
4 Social & Arbejdsmarkedsudvalget U 14.571,0 11.621,0 2.418,0 -
  I -5.488,0 6.440,0 -480,0 -
40 Handicappede U 14.571,0 11.621,0 2.418,0 -
  I -5.488,0 -6.440,0 -480,0 -
Salg af ejendomme indtægt I -2.168,0 - - -
UC Esbjerg - 20 boliger - servicearealudgift U 2.971,0 6.176,0 2.418,0 -
UC Esbjerg - 20 boliger - servicearealtilskud I - -1.240,0 -480,0 -
Botilbuddet Vinklen - nybygning af 7 pladser, serviceareal U 4.700,0 - - -
Botilbuddet Vinklen - nybygning af 7 pladser, tilskud I -200,0 - - -
Erstatningstilbud til borgere i Sjællandsgade U - 5.445,0 - -
  I - 5.200,0 - -
CMU serviceareal til skæve boliger Novrupvej U 500,0 - - -
Skæve boliger til en særligt udsat gruppe U 4.800,0 - - -
  I -2.400,0 - - -
UC Esbjerg, renovering af Naturværlstedet U 300 - - -
UC Ribe, ombygning af Satelitten U 1.300,0 - - -
UC Ribe, Bøge Allé 15-17 18 erstatningsboliger, servicearealtilskud I -720,0 - - -
           
5 Børn & Familieudvalget U 10.061,0 23.919,5 35.200,0 31.315,0
           
10 Skole U 5.550,0 15.457,0 - -
Sønderrisskolen, Aura, ud- og ombygning U 2.000,0 11.500,0 - -
Masterplan, bygningsanalyse Skole U - 3.957,0 - -
Klub Bøndergårdsvej og Præstegårdsskolen, nye lokaler U 2.750,0 - - -
Skads Skole, P-plads U 400,0 - - -
Præstegårdsskolen, etablering af kulturområde med Lauritzen Fonden U 400,0 - - -
           
20 Dagtilbud U 4.511,0 3.855,0 35.200,0 31.315,0
Børnehave Trianglen/Lykkegårdsparken U 2.000,0 3.855,0 35.200,0 31.315,0
Ombygning bhv. Kornvangen Nord U 2.511,0 - - -
           
30 Familie U - 4.607,5 - -
Specialcenter RABU, om- og tilbygning U - 4.607,5 - -
           
6 Kultur & Fritidsudvalget U 66.376,0 31.014,7 53.784,3 5.414,5
  I -6.469,0 -2.667,4 -20.000,0 -
10 Kultur og fritid U 66.376,0 31.014,7 53.784,3 5.414,5
  I -6.469,0 -2.667,4 -20.000,0 -
SEPE - Renovering/forbedring af belægning U - 1.556,3 - -
Vestjysk motocross club, klubhus U - 3.600 - -
Ishal, ombygning af eksisterende ishal U 42.000,0 11.000,0 - -
Modernisering af hovedbibliotek U 3.050,0 - - -
Tobakken, renovering af forplads og ny p-plads U - - 505,0 -
Kulturforeningen Bramming Kosmorama U 550,0 - - -
Overdragelse af bygningsmasse til anden ejer I -1.569,0 - - -
Opførelse af Farup kultur og aktivitetshus, støtte U 1.350,0 - - -
Fritidskulturel pulje U 14.426,0 13.290,3 10.663,2 3.014,5
  I -4.900,0 -2.667,4 - -
Maritimt Center Esbjer Strand U - 1.568,1 42.616,1 2.400,0
  I - - -20.000,0 -
           
7 Sundhed & Omsorgsudvalget U 19.165,5 32.075,0 13.159,5 500,0
  I - - - -307,2
10 Omsorg og pleje U 18.365,5 31.575,0 12.659,5 -
  I - - - -307,2
Plejecenter Krebsestien U 14.165,5 28.075,0 1.259,5 -
Nygårdsvej/Sjællandsgade ommærkning/ombygning U 4.200,0 - - -
Ombygninger af områdecentre U - - 4.500,0 -
Esehuset, ombygning U - 3.500,0 - -
Åhaven Ribe, servicearealtilskud I - - - -307,2
Åhaven Ribe, etablering af 8 plejeboliger U - - 2.400,0 -
Etablering af serviceareal på Hedelunden U - - 4.500,0 -
           
30 Kommunal boligforsyning U 800,0 500,0 500,0 500,0
Renovering af kommunale beboelsesejendomme U 800,0 500,0 500,0 500,0
           
30 Udstykningsforetagender U 147.477,0 108.964,3 51.662,3 54.702,8
  I -57.424,4 -51.329,3 -77.255,6 -76.511,6
           
0 Økonomiudvalget U 10.848,6 38.452,4 29.834,6 35.366,7
  I -57.424,4 -51.329,3 -77.255,6 -76.511,6
10 Byudvikling U 10.848,6 38.452,4 29.834,6 35.366,7
  I -57.424,4 -51.329,3 -77.255,6 -76.511,6
Boligformål - salg af jord U 5.854,7 10.524,2 10.077,2 8.757,2
  I -30.164,4 -33.153,3 -32.137,6 -31.301,6
Erhvervsformål - salg af jord U 550,0 550,0 550,0 550,0
  I -26.860,0 -17.776,0 -44.718,0 -44.810,0
Opkøb af jord i henhold til aktiv jordpolitik U 1.910,7 14.845,0 16.674,2 23.526,3
Ubestemte formål - Køb/salg af jord  U 2.533,3 2.533,3 2.533,3 2.533,3
  I -400,0 -400,0 -400,0 -400,0
UC Syd, ny universitetsbygning - magelæg af jord U - 10.000,0 - -
           
2 Teknik & Byggeudvalget U 136.628,4 70.511,9 21.827,7 19.336,1
           
20 Veje og grønne områder U 136.628,4 70.511,9 21.827,7 19.366,1
           
Byggemodningsarbejder boligformål U 1.620,9 3.307,4 2.601,7 2.918,6
Byggemodningsarbejder erhvervsformål U 750,0 500,0 500,0 250,0
Vejanlæg boligformål U 17.957,5 18.104,5 15.126,0 12.567,5
Vejanlæg erhvervsformål U 4.300,0 3.600,0 3.600,0 3.600,0
Esbjerg strand, etape 1 U 112.000,0 45.000,0 - -
           
50 Ældreboliger U 36.169,7 75.533,5 63.031,5 -
           
2 Teknik & Byggeudvalget U 8.903,7 - - -
10 Byggeri, vedligehold og energi U 8.903,7 - - -
UC Ribe Bøge Alle 15-17, ombygning 18 boliger U 7.203,7 - - -
Kornvangen 1-5 opførelse af 55 erstatningsboliger U 1.700,0 - - -
           
4 Social & Arbejdsmarkedsudvalget U 18.266,0 -6.406,0 -6.087,0 -
40 Handicappede U 18.266,0 -6.406,0 -6.087,0 -
UC Esbjerg Kornvangen, 55 erstatningsboliger, servicearealer U 17.766,0 -9.406,0 -6.087,0 -
SRC Birkehuset, 7 erstatningsboliger U 500,0 - - -
CSU sjællandsgade, erstatningstilbud U - 3.000,0 - -
           
7 Sundhed & Omsorgsudvalget U 9.000,0 81.939,5 69.118,5 -
30 Kommunal boligforsyning U 9.000,0 81.939,5 69.118,5 -
Projekt Krebsestien U 9.000,0 79.859,5 57.178,5 -
Åhaven Ribe, etablering af 8 plejeboliger U - - 11.940,0 -
Bytoften, udvidelse med 24 plejeboliger U - 2.080,0 - -
           
Total ('Udgift') U 396.285,5 465.302,6 348.765,4 250.861,6
Total ('Indtægt') I -93.801,1 -88.566,7 -108.465,6 -90.648,8
Total ('Netto') N 302.484,4 376.735,9 240.299,8 160.212,8